Tommy Berthelsen
Bestyrelsesmedlem

Tlf. 40603394

Randi Vind-von Heymann
Hovedansvarlig

Tlf. 28925747

Klaus Lunden
Bestyrelsesmedlem

Tlf. 60259176